Obchodní podmínky


1. Všeobecné ustanovení
Pet Farm Family s.r.o., Ocelářská 392/9, Praha 9, 190 00, IČO: 04236521, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 244588. (dále jen „provozovateľ“ nebo „prodávající“) jako provozovatel internetové domény www.petfarmfamily.cz přijímá dne 2.7.2014 tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), předmětem kterých je úprava vzájemných vztahů a vymezení vzájemných práv a povinností mezi prodávajícím a kupujícím t.j. jakákoliv jiná fyzická nebo právnická osoba odlišná od prodávajícího, která si zakoupí zboží nebo službu od prodávajícího (dále jen „kupující“). Registrační číslo výrobce: CZ801606-01, adresa provozovny: Pet Farm Family s.r.o., Ocelářská 392/9, Praha 9, 190 00.  Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se podrobně obeznámil s těmito obchodními podmínkami a akceptuje tyto obchodní podmínky na dodání zboží prodávajícím, který zboží kupuje od prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Kupující - spotřebitel odesláním objednávky zároveň potvrzuje, že mu byli před jeho odesláním poskytnuté následné informace:

  • Hlavné vlastnosti tovaru,
  • Celková cena zboží vrátaně daňe z přidané hodnoty a všech ostatních daní, náklady na dopravu, dodaní, poštovné a další náklady a poplatky, včetně povinnosti zaplatit kupní cenu za objednané zboží,
  • Informace o právu kupujícího odstoupit od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy,
  • Informace o délce trvání kupní smluvy a v případě kupní smlouvy na dobu neurčitou i informaci o podmínkách vypovězení smlouvy. 

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Obchodní podmínky bližší vymezují a upresňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Okolnosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Z. z. Občanského zákoníku v platném znění, zákonem č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele v platném znění a zákonem č. 102/20140 Z. z. o ochraně spotřebitele při  prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů v platném znění  pro prodej zboží spotřebiteli nebo ustanoveními Obchodního zákoníka v případě prodeje zboží podnikateli . Obchodní podmínky může Provozovatel měnit a doplňovat, těmito však nejsou dotknuté práva a povinnosti vzniklé během platnosti předešlých znění obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Těmito ustanovením nejsou dotknuté práva a povinnosti, které vznikli po době účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek.2. Předmět kupní smlouvy
Předmětem kupní smlouvy je prodej pečených výrobků – krmiva pro psy (dále jako „zboží“ anebo i jako „výrobek“). Prodejce se zavazuje, že zboží dodá v řádném stavu, v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.3. Objednávka
Kupní smlouva, na jejímž základě je realizovaný prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě odeslaní a potvrzení písemné objednávky kupujícího a uhrazení stanovené ceny zboží. Po odeslání objednávky bude objednávka zpracována a za závaznou pro obě strany bude považována až po připsání platby na účet prodávajícího. Prodávajícím potvrzená a kupujícím uhrazená objednávka je považována za závaznou pro obě strany, ať nedojde k porušení podmínek dohodnutých v čase potvrzení. Za podstatné podmínky se považují hlavně obsah objednávky: přesná specifikace zboží, cena za zboží, způsob doručení zboží a kontaktní informace kupujícího.4. Cena
Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky zveřejněné na internetové stránce www.petfarmfamily.cz jsou konečné  kromě případu speciálních požadavků na výrobu výrobku (např. dodání některé další suroviny do výrobku resp. vyloučení některé suroviny a pod.). V případě speciálních požadavků na výrobky je cena za zboží předmětem vzájemné předcházející dohody mezi kupujícím a prodávajícím.5. Platební podmínky
Kupující může zaplatit za zboží následujícími způsoby:
a/ dobírkou – kupující zaplatí za zboží při přebrání od doručovatele,
b/ platba kartou – platební brána Braintree
c/ PayPal – on-line platební systém pro držitele platebních karet podporujících platby na internetu,
d/ převodem – kupující zaplatí za zboží na účet prodávajícího. Číslo účtu prodávajícího: 8900728001 / 55006. Storno objednávky
Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující může objednávku stornovat nejdříve do jejího uhrazení. Storno musí nahlásit e-mailem na adrese ahoj@susienkovo.cz.

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 

  • zboží se už nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila některá složka (suroviny) výrobku – zboží. 
  • není možné skontaktovat se s kupujícím (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.).
  • V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil sumu kupní ceny, bude mu tato částka převedená zpět na jeho bankovní účet v lhůtě 15 dní.

 

7. Záruka a reklamace
Práva a povinnosti smluvních stran ohledem zodpovědnosti za vady se řídí příslušnými všeobecně závaznými předpisy Občanského zákoníka resp. Obchodního zákoníka. Záruční doba na zboží je 24 měsíců. U výrobků musí být vyznačený datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti a lhůta na uplatnění reklamace je daná tímto datumem. Jak je na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačená lhůta na použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty. Kupující je povinný se starat (uchovávat) zakoupené zboží podle instrukcí výrobců nebo spůsobem obvyklým a přiměřeným pro daný druh zboží. Kupující je oprávněný reklamovat zboží na adrese sídla prodávajícího resp. prostřednictvím emailu na adrese ahoj@susienkovo.cz. Pro reklamaci zboží je potřebné řídit se ustanoveními reklamačního pořádku, který je zveřejněný na stránce www.petfarmfamily.cz.

Začátek plynutí záruční doby
Záruční doba začíná plynout od převzetí věci kupujícím. Jak má koupené zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba plynout až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejdřív do třech týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytnul na vykonání služby potřebnou součinnost. Když dojde k výměně zboží, začne plynot záruční doba znova od převzetí nového zboží. 8. Dodací podmínky a náklady na dodaní zboží
Spůsob doručení zboží určuje kupující (poštou, kurýrem, dopravcem) ve své objednávce na základě zveřejněného cenníku na stránce www.petfarmfamily.cz , jak se kupujíci s prodávajícím nedohodne jinak, a to na adresu oznámenou kupujícím v jeho objednávce. Dohoda o jiném spůsobu doručení musí být obojstranná a prodávající jí musí potvrdit emailem. Dodací lhůta objednaného zboží je do 3 dní od objednávky a začína plynout momentem potvrzení přijetí objednávky. Ceny poštovného, balného a dopravného jsou uvedené v samostatném dokumentě zveřejněném na stránce www.petfarmfamily.cz v sekcii „Doprava a poštovné“.

Termín doručení bude oznámený  prostřednictvím emailu kupujícího. Kupující je povinný zboží řádně a včas převzít od prodávajícího nebo jím pověřené osoby. Pro přebrání zboží je kupující povinný skontrolovat počet kusů položek v zásilce a i případné fyzické poškození zboží, přičem na účely potvrzení o bezvadnosti dodávaného zboží bude sloužit dodací list vystavený prodávajícím a potvrzený kupujícím při dodání zboží. V případě zjištění vad může kupující důvodně odmítnout zásilku převzít. V případě bezdůvodného odmítnutí kupujícího převzít zásilku bude tato zásilka považovaná za řádně převzatou. DAP: S dodáním v místě určení.9. Nepřevzané zásilky a odstoupení od smlouvy
Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že jak si po závazném potvrzení objednávky nepřevezme zboží bez předcházejícího písemného odstoupení od smlouvy, prodávající si může uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody ve výšce skutečných nákladů za pokus o neúspešné doručení objednávky. Vyšší uvedené se nevztahuje na případy, jak je kupujícím spotřebitel. Kupující – spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udaní důvodu v lhůtě 14 dní, která plyne ode dne převzetí zboží od prodávajícího resp. ním na to určené osoby.  Formulář na odstoupení od smlouvy a poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy jsou kupujícímu spotřebitelovi poskytnuté před odesláním objednávky.10. Ochrana osobních údajů
Smluvní strany se dohodli, že když je kupující fyzickou osobou, oznámí prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a emailovou adresu. Když je právnickou osobou nebo živnostníkem, oznámí mu své obchodní jméno, adresu sídla včetmně PSČ, IČO, DIČ , IČ DPH (když eviduje) číslo telefonu a emailovou adresu. Kupující souhlasí ve smyslu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které uvedené vyšší nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracovaním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písoemnou formou. Souhlas zanikne v lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazané. Provozovatel internetových stránek www.petfarmfamily.cz se zavazuje, že poskytnuté údaje budou použité jen za účelem uzavřením a plnění smlouvy na základě obchodních podmínek určených prodávajícím. Zpracovávané údaje nebudou zveřejněné, zpřístupněné ani poskytnuté třetí straně.Závěrečné ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou vypracované v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy právního pořádku České republiky, zejména ale nevyloučíne v souladu s Občanským zákoníkem resp. Obchodním zákoníkem, přičem práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího těmito obchodními podmínkami založené, ale výslovně neupravené, se zpravují zejména tímto zákonem a v případě potřeby i ustanoveními jiných platných právních předpisů právního pořádku ČR.

Prodávající si vyhrazuje právo na vykonání jakýchkoliv změn těchto obchodních podmínek i bez předcházejícího upozornění kupujícího. Platnost obchodních podmínek včetně jejich změn nastane dnem jejich přijetí, t.j. dne 20.4.2016 a účinnost dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.petfarmfamily.cz, t.j. dne 20.4.2016.

dost bylo čtení,chci jít nakupovat

Chlupáči vždy
na prvním místě

Pro všechny chlupáče jsme vždy byli, jsme a budeme upřímní, stejně jako je jejich láska upřímná k nám lidem.

Bio kvalita
kde se jen dá

Chlupáčovo zdraví je u nás vždy na prvním místě. Na kvalitě surovin nikdy nešetříme.

Lokální zdroje
a produkty

Podporujeme lokální zemědělce, jejichž poctivá práce je nesrovnatelná s velkovýrobami!

Návrat zpět
k přírodě

tejně jako ke chlupáčům, jsme šetrní i k přírodě. Musíme si ji vážit za všechno, co nám dává každý den.