Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Společnost Pet Farm Family s.r.o., se sídlem Ocelářská 392/9, Praha 9 , 190 00, IČO: 042 36 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 244588, registrační číslo výrobce: CZ801606-01 („Provozovatel“), která je provozovatelem kamenné prodejny Křupavé místo, vydává pro tuto prodejnu všeobecné obchodní podmínky, a to v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, s účinností od 25. 5. 2018 („Obchodní podmínky“).


DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Uvedené zkratky či pojmy mají význam uvedený níže, není-li stanoveno odlišně:

Občanským zákoníkem“ je rozuměn zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Zákonem o ochraně spotřebitele” se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;

Autorským zákonem” se rozumí zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Zákonem o ochraně osobních údajů“ se rozumí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;

GDPR” je nařízení EP a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), účinné od 25. 5. 2018;

Bankovním účtem“ je myšlen bankovní účet Provozovatele, číslo: 8900728001/5500;

Portálem“ se rozumí internetová stránka Provozovatele nacházející se na www.petfarmfamily.cz;

Internetovým obchodem“ se rozumí internetový obchod Provozovatele provozovaný na Portálu;

Kamennou prodejnou“ se rozumí kamenná prodejna Provozovatele na adrese Drahobejlova 24, Praha 9;

Objednávka” je projev vůle Zákazníka spočívající v projevení závazného zájmu o zakoupení zboží prodávaného Provozovatelem na Kamenné prodejně a uhrazení kupní ceny za toto zboží. Takto učiněný projev vůle je chápán ve smyslu § 1731 a násl. Občanského zákoníku za návrh na uzavření smlouvy s Provozovatelem. Smluvní vztah ve smyslu § 1820 a násl. Občanského zákoníku vzniká mezi Provozovatelem a Zákazníkem až okamžikem potvrzení Objednávky ze strany Provozovatele. Provozovatel je povinen předat Zákazníkovi zboží, za které byla Provozovateli uhrazena částka odpovídající kupní ceně za zboží;

Zákazník“ je jakákoli fyzická či právnická osoba, která vykoná Nákup na Kamenné prodejně;

Spotřebitel“ je v souladu s § 2 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele zákazník, fyzická osoba, která při Nákupu nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání;

Kupní smlouva“ je kupní smlouvou uzavřenou distančním způsobem v souladu s § 1820 a násl. Občanského zákoníku, mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej zboží umístěného na Kamenné prodejně ze strany Provozovatele a uhrazení kupní ceny za toto zboží ze strany Zákazníka.ZÁRUKA A REKLAMACE

Provozovatel odpovídá Zákazníkovi za vady zboží dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, pokud se na zboží vyskytnou při jeho převzetí, popřípadě v záruční době. Pokud je Zákazník Spotřebitel, odpovídá Provozovatel za vady dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

Zákazník je povinen Provozovateli oznámit vady zboží a uplatnit práva z odpovědnosti za vady písemně na adresu sídla Provozovatele nebo e-mailem na hello@petfarmfamily.com, a to bez zbytečného odkladu poté, co Zákazník vadu zjistil nebo mohl zjistit při prohlídce zboží. Zákazník ve své reklamaci uvede číslo Objednávky, přesný název zboží, stručný popis vady zboží a okolnosti při/po kterých se projevuje vada a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zákazník je povinen ve své reklamaci důsledně a pravdivě vylíčit všechny body podle předchozí věty.

Provozovatel poskytuje záruku za jakost zboží v trvání 24 měsíců, pokud u konkrétního výrobku/zboží není uvedeno jinak; zárukou za jakost se Provozovatel coby prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Záruka začíná plynout dnem zakoupení zboží Zákazníkem. Zákazník je povinen se před prvním použitím zboží řádně seznámit s návodem a se záručními podmínkami.

Zákazník není v záruční době oprávněn uplatňovat práva z vad, pokud se jedná opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží, například jedná-li se o zboží podléhající rychlé zkáze.

O výsledku reklamace bude Zákazník informován bezodkladně po ukončení reklamačního řízení prostřednictvím e-mailu.

Všechna ustanovení této části je potřeba vykládat s ohledem na povahu dodávaného zboží.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky se týkají pouze vztahů vznikajících mezi Provozovatelem a Zákazníky a řídí se právními předpisy České republiky.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění, které je k dispozici na Prodejně v den nákupu, pokud není písemně dohodnuto jinak. Provozovatel má právo tyto Obchodní podmínky změnit kdykoliv, změna obchodních podmínek však nemůže Zákazníka zpětně negativně postihnout (jinými slovy: pro Zákazníka jsou platné a závazné podmínky aktuální v čase nákupu zboží).

Smluvní vztahy mezi Zákazníkem a Provozovatelem vzniklé přede dnem nabytí účinnosti Obchodních podmínek se řídí těmito Obchodními podmínkami, o čemž budou dosavadní Zákazníci informováni.

Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek. Provozovatel a Zákazník se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito Obchodními podmínkami jako celku.

Koupí zboží Zákazník souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.