Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Pet Farm Family s.r.o., se sídlem Ocelářská 392/9, Praha 9, 190 00, IČO: 042 36 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 244588, registrační číslo výrobce: CZ801606-01 („Společnost“), která je vlastníkem a provozovatelem internetové domény www.petfarmfamily.cz („Portál“), vydává pro Portál tyto zásady zpracování osobních údajů s účinností od 25. 5. 2018. Tyto zásady budou pravidelně aktualizovány.

Společnost si je vědoma důležitosti ochrany osobních údajů klientů a návštěvníků Portálu, proto věnuje zvýšené úsilí zabezpečení veškerých svěřených údajů v souladu s těmito zásadami. Dovolte nám proto na následujících řádcích seznámit vás s pravidly a postupy, kterými se řídíme při zpracovávání vašich - nejen osobních - údajů.

PRVNÍ SEZNÁMENÍ

Vaše první seznámení se s námi a našimi výrobky se uskuteční ve většině případů při vstupu na náš Portál. V rámci zajištění plnohodnotné funkcionality Portálu a poskytnutí plného servisu našim potenciálním zákazníkům při prohlížení Portálu evidujeme a zpracováváme určité údaje či informace, jejichž sběr umožňuje tvorbu statistik a vyhodnocování vaší činnosti při prohlížení Portálu, ale i zkvalitnění uživatelského času stráveného na Portálu.

Mezi zaznamenávané, analyzované a zpracovávané informace patří:

  1. (prohlížeč)
  2. (referrer URL)
  3. (…) („Předmětné informace“)

Nevylučuje-li nutnost anonymizace sama povaha Předmětných informací (například u rozpoznání použitého operačního systému návštěvníka Portálu by postrádalo logiku anonymizovat název operačního systému), jsou všechny takto zaznamenané Předmětné informace automaticky anonymizovány.

 

TECHNICKÉ VYCHYTÁVKY

Pro maximalizaci přívětivosti uživatelského zážitku návštěvníků Portálu využíváme sušenky (tzv. cookies), velmi malé textové soubory ukládané do vašeho počítače při návštěvě Portálu. Cookies nám pomáhají vás poznat při opakované návštěvě (neztratíte tak například věci umístěné do košíku, zavřete-li záložky s Portálem).

Cookies rozlišujeme do dvou skupin: a) relační, které trvají pouze po dobu otevření vašeho internetového prohlížeče, přičemž po skončení relace s Portálem a ukončení internetového prohlížeče se automaticky vymažou z vašeho počítače, b) trvalé, které setrvají i po uzavření internetového prohlížeče a trvají až do doby jejich manuálního smazání uživatelem, případně do doby předem definované.

Na Portálu využíváme následující cookies:

TYP NÁZEV ÚČEL EXSPIRACE ADRESA  
nevyhnutné pre chod webu Nákupný košík identifikace a párování obsahu nákupního košíku nepřihlášených uživatelů webových stránek 1 měsíc Pet Farm Family s.r.o., se sídlem Ocelářská 392/9, Praha 9, 190 00
nevyhnutné pre chod webu Uloženie jazyka ukládání informace o výchozím jazyce, ve kterém uživatel používá nástroje pro správu služeb 1 rok Pet Farm Family s.r.o., se sídlem Ocelářská 392/9, Praha 9, 190 00
nevyhnutné pre chod webu smallchat chatovací okno a znalostní báze 1 měsíc Nicer, LLC
201 ROCKY SLOPE RD
GREENVILLE, SC, 29607-3946 United States
Bližší informace o ochraně soukromí naleznete zde.
analytika Google Analytics získávání anonymizovaných statistických údajů o používání webové stránky 24 měsíců Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Bližší informace o ochraně soukromí naleznete zde, přičemž na odmítnutí cookies si můžete instalovat softwarový doplněk dostupný zde.
social Facebook obsluha like a share buttonů na blogu 3 měsíce Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland Bližší informace o ochraně soukromí naleznete zde, přičemž odmítnout cookies můžete zde.
social Youtube zobrazení youtube videí na stránce 13 měsíců Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Bližší informace o ochraně soukromí naleznete zde.
analytika Exponea identifikace uživatele a cílená komunikace / zobrazení marketingových nabídek na základě chování uživatele 36 měsíců Twin City B, Mlynské Nivy 12, 821 09 Bratislava, Slovakia Bližší informace o ochraně soukromí naleznete zde, přičemž odmítnout cookies můžete zde.
remarketing Google AdWords identifikace v rámci reklamní sítě Google AdWords, opětovné cílení reklamy na základě akce uživatele (remarketing) 24 měsíců Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Bližší informace o ochraně soukromí naleznete zde, přičemž odmítnout cookies můžete zde.
remarketing Facebook Pixel identifikácia v rámci reklamnej siete Facebook, opätovné cielenie reklamy na základe akcie používateľa (remarketing) 3 měsíce Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland Bližší informace o ochraně soukromí naleznete zde, přičemž odmítnout cookies můžete zde.

 

Práva subjektů údajů

(a)   Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů. Pro získání přístupu k Vašim osobním údajům využijte Váš uživatelský účet nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese ahoj@susienkovo.cz.

(b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s výše uvedenými zásadami ochrany Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy nebo likvidaci osobních údajů.

(c)   Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, k jejichž zpracování není titulem souhlas.

Samotné ukládání cookies lze zakázat v prostředí internetového prohlížeče, stejně tak lze zakázat používání cookies třetích stran. Užití Portálu není za žádných okolností podmíněno souhlasem s použitím cookies. V případě nevyjádření takového souhlasu Společnost však nemůže zajistit stoprocentně návštěvníkům Portálu možnost plnohodnotného využití veškerých nabízených služeb při realizaci objednávky.

 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

V případě realizace objednávky bez předchozí registrace, tj. bez přihlášení na Portálu Společnost zpracovává následující osobní údaje: jméno a příjmení, doručovací adresa, telefonní kontakt, e-mailová adresa. Takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výlučně za účelem plnění smlouvy, tj. především dodání zboží z naší strany a uhrazení kupní ceny z vaší strany . Máte-li zřízen zákaznický účet, může zároveň dojít i k zpracování dalších osobních údajů, které dobrovolně poskytnete při registraci.

Společnost na Portálu umožňuje registraci zákaznického účtu, které je zabezpečeno uživatelem vytvořeným heslem. V případě vytvoření zákaznického účtu máte plný přístup ke svým realizovaným objednávkám. V případě vytvoření zákaznického účtu souhlasíte s tím, že budeme zpracovávat osobní údaje a informace, které jsou uloženy v rámci zákaznického účtu. Dovolte nám zdůraznit, že objednávka zboží na Portálu není podmíněna vytvořením zákaznického účtu.

Vaše osobní údaje mohou být předány třetí straně pouze, vyslovíte-li s tím předem souhlas, případně je-li to nezbytně nutné k realizaci plnění objednávky, resp. smlouvy mezi vámi a Společností o dodávce zboží a uhrazení kupní ceny (především se jedná o poskytnutí údajů dopravci, aby věděl, kam doručit zboží, či bance, aby dokázala identifikovat plátce). Třetí strana, která takto nabyla vaše osobní údaje, je smí použít výlučně k splnění úkolu související s realizací objednávky.

Mezi výše zmíněné třetí strany, které mohou obdržet vaše osobní údaje v souvislosti s realizací objednávky, patří:

  1. (…)

 

ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí nejrůznějších technických a organizačních opatření proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování, rozšiřování či jinému zneužití.

Přístup do zákaznického konta je možný pouze po zadání uživatelem zvoleného hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám. Po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu doporučujeme odhlášení, zejména pokud sdílíte počítač s dalšími osobami. Společnost neodpovídá za zneužití hesla zaviněné uživatelem Portálu.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, dále po dobu, po kterou je Společnost povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste Společnosti ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Přehledně je doba uchování osobních údajů v závislosti na účelu zpracování shrnuta v níže uvedené tabulce.

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smlouvy

po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Zasílání newsletterů a jiných obchodních sdělení

po dobu pěti let od udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním

Ochrana oprávněného zájmu správců nebo třetích osob

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší

Práva subjektů údajů

(a)   Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů. Pro získání přístupu k Vašim osobním údajům využijte Váš uživatelský účet nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese ahoj@susienkovo.cz.

(b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s výše uvedenými zásadami ochrany Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy nebo likvidaci osobních údajů.

(c)   Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, k jejichž zpracování není titulem souhlas.

 

bio má smysl

Na surovinách nešetříme. BIO certifikát je pro nás zárukou udržitelnosti výroby, původu a kvality.

Zpět k přírodě

Recyklujeme, eliminujeme plasty a chemii, využíváme ověřené a lokální zdroje.